Advance

این سطح آخرین مرحله از آموزش و یادگیری زبان است و در این سطح همراه آموزش مهارت های پیشرفته زبان ،استقلال در یادگیری نیز تمرین می شود. در این سطح ساختارهای پیچیده آموزش داده و تمرین می شود و شما برای استفاده کردن از زبان در سطح دانشگاهی و شغلی با مهارت های بسیار بالا آموزش داده می شوید.