Upper-intermediate

این سطح آغاز دوره پیشرفته است و شما در این دوره آموزش می بینید که مهارت های زبانی خود را در سطح پیشرفته برای استفاده در حوضه های حرفه ای مانند تحصیل و کار تمرین کنید. مهارت های چهارگانه در این سطوح با رویکرد آکادمیک و پیشرفته آموزش داده می شوند.