Starter (مبتدی)

در این سطح نیاز های اولیه شما برای ایجاد ارتباط و صحبت کردن برآورده می شود. در این دوره سه زمان حال سادهٔ ،گذشته ساده و آینده به طور اجمالی و کاربردی تمرین می شود و شما برای ایجاد ارتباطات و رفع نیازهای اولیه خود آموزش داده می شوید.